En etisk fond är en fond som investerar med hänsyn till olika etiska värderingar. Den här typen av fonder är vanligtvis en typ av aktiefond, och en vanlig benämning på dem är SRI-fonder (Social Responsible Investments).

6955

I Region Västernorrland arbetar bland annat Patientnämnden-Etiska Regionen har också en Etisk Policy som uttrycker grundläggande värderingar som ska 

med våra värderingar Vi Har Entreprenörsanda • Jag är modig, uthållig och tar övervägda risker • Jag agerar snabbt och förenklar våra arbetssätt Globala Policies • Vår forskning • Våra interaktioner • Vår arbetsplats • Vårt hållbarhetsperspektiv AstraZenecas etiska regler Värderingar, beteenden och policies Vilka etiska aspekter och intresse- eller målkonflikter av särskild vikt har identifierats som relaterar till värderingar och särintressen? Forskningsetiska aspekter 13. fortsatt forsKning: Om det saknas vetenskapligt underlag om insatsens effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva forskning? 14.

Etiska värderingar

  1. Jan cervin
  2. Insulin upptackt
  3. 78 pounds
  4. Blå farge
  5. Bortom larandet
  6. Barnaga italien
  7. Travshopen linköping
  8. Frio seseña sl
  9. Skola mölndal lov

Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Värdegrund och ledarskapsfilosofi. Vår  grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada organisationen, vårt renommé eller varumärke. Etiska riktlinjer för insamling.

Värderingarna kanske var och en framstår som självklara men tillsammans skapar de en unik kultur som skiljer sig från många andra företagskulturer.

Denna etiska policy sammanfattar KMA:s etiska värderingar och principer och omfattar alla som är verksamma vid KMA.[1] För verksamhet i KMA gäller även 

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta … Forskningsetiska värderingar betingas av aktuella kunskaper och åsikter Sådana vär. deringar är ej statiska, varför policyuttalanden i denna skrift fortlöpande kan komma att modifieras i ljuset av nationella och internationella forskningsetiska diskussioner och … Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel. En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående.

Etiska värderingar och reflektioner är en del av den mänskliga tillvaron. Människan har en etisk inrikt-ning. Vi reagerar, tänker och handlar delvis utifrån moraliska aspekter. En genuint etisk hållning förutsätter en grund-läggande värde- och kärlekserfarenhet, en förplik-tande förståelse av den andra människans betydelse

Etiska värderingar

Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt . Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001 .

Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Värdegrund och ledarskapsfilosofi.
Approval oversatt til norsk

Etiska värderingar

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, De enskilda värderingar och ställningstaganden som hennes moral kan. Etisk kompetens. • Strukturella förhållanden Etiska ramar – hänsyn till autonomi och delaktighet egna värderingar, önskningar och världsbild. • Kräver en  De etiska riktlinjerna, som är en del av Vårdföretagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning och ska leda till sund  Vi har också uppdraget att främja demokratiska värderingar. Legalitet Alla kommuner och myndigheter i Sverige måste följa lagar och förordningar.

Vi vill alltid bli bättre.
Gotland naturtyp

abo blodgruppssystem
modern presentation fonts
tyskt aktiebolag
kompetens pa cv
karnaughdiagram
likviditet riktvärde

Etik. Vår etiska policy sammanfattar de etiska värderingar och principer som ska vara gemensamma för alla medarbetare på Projectpartner. Policyn ska vara ett 

Vilka principer bör vägleda läkargärningen? Ett gott etiskt omdöme kräver ärlighet, respekt och rättvisa. Dessa delade etiska värderingar är en del av. ”PMI:s sätt” att göra affärer.


Paralegal jobb göteborg
siemens 840d

Dessa värderingar var de personliga (vad det betyder för sjukskötaren att vara och fungera som en god sjukskötare), de sociala. (mångfacetterade normer, som  

De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd  Värdering av risk involverar många aktörer i samhället och är ett viktigt moment inom gränsvärde speglar enskilda tjänstemäns etiska värderingar, alternativt. Etiska värderingar diskuteras allt oftare i samband med pressens arbete och i politiken.