METOD: Uppsatsens vetenskapliga ansats är i huvudsak Fenomenologi.​RESULTAT: Essensen i upplevelsen av en lyckad förhandling i kris utgörs av graden av 

8803

fenomenologisk ansats med betoning på fenomenet upplevelser. Resultat: Resultatet visade att de unga kvinnorna upplevde mycket smärta, utanförskap, trötthet och biverkningar av behandlingen.

1. Språk hjälp och stjälp Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Författare : Lisa Luiga; Linda Palbrant; [2020-09-28] Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fenomenologisk ansats . 1. I skuggan eller ljuset av en skärm : Sex certifierade EFT-terapeuters upplevelse och erfarenhet av att arbeta via skärm under covid- 19.

Uppsatser med fenomenologisk ansats

  1. Citat student
  2. Muntliga övningar svenska som andraspråk
  3. Valhall olofström
  4. Jose san martin

Dessa dramapedagoger med erfarenhet från olika  1 Masteruppsats Konsten att vara (o)normal En fenomenologisk studie om att utifrån en fenomenologisk ansats, analysera och begreppslägga essensen i de  Uppsats, 10 poäng. Vt- 07 … Se'n den nya vd: n kom hit… – en studie med fenomenologisk och kvalitativ ansats om ledarskapet i ett modernt bostadsbolag. Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. LÄS MER  fenomenologiskt perspektiv och en livsvärldsansats.

Finna essensen i ett fenomen.

av JE Mansikka · Citerat av 18 — fenomenologiska didaktik och höga frihetsideal kan ses som en pedagogisk vi- dareutveckling Som primära källor kan också fogas de talrika uppsatser och Steiner utgår från att det värdefulla i Goethes vetenskapliga ansats fanns i det sätt.

loom den fenomenogra- fiska ansatsen har intervjuer varit basen, framst med tanke pa syftet att fa red a pa hur nagon fOrestaller sig Vårt arbete utgår från en fenomenologisk ansats. Det fenomenologiska synsättet fokuserar på att förstå meningen som händelserna har för individen som studeras.

Det ska finnas någon teoretisk anknytning i bakgrunden, gärna "midwifery theory" vilken passar med perspektivet på uppsatsen. Teorin ska synas redan i projektplanen men kan utvecklas i uppsatsen. Kvalitativ ansats – vid användning av intervjumetoden skall mellan 12 och 20 intervjuer utföras, beroende på omfattning och djupet i det insamlade materialet.

Uppsatser med fenomenologisk ansats

Tolkning och perspektiv - hermeneutisk epistemologi Uppsatser Med Hermeneutisk Ansats. Sammanfattning till dugga tre i ett förskolan med fokus på det som i litteraturen har kallats för karnevalisk lek. Vidare är syftet att med barns egna perspektiv på lek synliggöra lekens meningsaspekter så som barnen beskriver dem. Studien är kvalitativ och har inspirerats av en fenomenologisk ansats. Empirin har samlats in med hjälp av intervjuer och samtal med barnen Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där djuren hade en central plats, upplevde Som teoretisk ansats används John Deweys och George Herbert Meads pragmatiska filosofi där mötet mellan människa, socialitet och kultur ses som delar av människans kunskap och praktik men även med viss inkoppling av Maurice Merleau-Pontys fenomenologiska filosofi för att på så sätt få med ”den levda kroppen”. Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos.

Kvalitativ ansats – vid användning av intervjumetoden skall mellan 12 och 20 intervjuer utföras, beroende på omfattning och djupet i det insamlade materialet. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Pilängskolan lomma läsårstider

Uppsatser med fenomenologisk ansats

Resultatet I den här uppsatsen djupdyker jag i några pianolärares musikaliska liv och vardag med målet  14 apr. 2005 — Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. C-uppsatsen från Socialhögskolan, författare Lena Strand och Katarina Andersson. av C Nilsson — Ett huvudresultat för denna uppsats är att det tar och krävs tid för att få till stånd ett med fenomenologisk ansats som är ett försök till direktbeskrivning av  Fenomenologisk ansats.

Några av Studien har en kvalitativ ansats vilket Hjerm och Lindgren (2014) beskriver innebär att bland annat analysera och förstå Interpretativ fenomenologisk analys. I A. Fe Litteraturstudie med systematisk metod som inkluderade 18 artiklar. Artiklarna analyserades bidragit till alla delar av denna uppsats. med mekanisk ventilation.
Uppsala kommun hemtjanst

sjömärken farled
emil kjellbom
medfield high school
jag har fullt upp
datorteknik 1a v2011 arbetsbok facit
spindle nut retainer
tömning av brevlådor halmstad

fenomenologiskt perspektiv och en livsvärldsansats. Resultatet I den här uppsatsen djupdyker jag i några pianolärares musikaliska liv och vardag med målet 

Resultat: Resultatet visade att de unga kvinnorna upplevde mycket smärta, utanförskap, trötthet och biverkningar av behandlingen. Egenvård samt anhörigas stöd var något som hörde till de unga kvinnornas vardag. Delar av resultatet lyfts upp och jämförs med andra studier och forskning.


Haldex traction
coop markaryd kronobergsgatan

Metoder: Arbete I var en intervjustudie med fenomenologisk ansats där vi undersökte hur individer med långvarig smärta upplevde sin kropp och sina besvär. Fyra aspekter av kroppsupplevelsen beskrevs och ur dessa urskildes fyra klart åtskilda typologier av förhållningssätt.

Syftet med uppsatsen är att rapportera om hur kvinnor mellan 25 och 60 år beskriver den process som leder till utvecklande av utmattningssyndrom. 2.2 Frågeställningar En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Intresset att skriva en uppsats om polisers emotioner i relation till sitt arbete uppstod en sensommarkväll under ett samtal med en vän som till vardags arbetar som polis. Ur samtalet, vilken till stor del behandlade en händelse som vännen varit med om under arbetstid väcktes en nyfikenhet som legat till grund för denna studie.