10 Valideringsdelegationens slutrapport. Mot en nationell struktur. Västerås: Edita, 2008. 63. Att definiera yrket: SOU 2008:126: våra egna bedömningar av …

4809

I slutbetänkandet Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) lämnar delegationen förslag till åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för…

Tidsbristen kom således att uppfattas av alla inblandade aktörer som den stora begränsande faktorn och anledningen till varför projektet inte blev så framgångsrikt som planerat. Valideringsdelegationens slutrapport, 2008. Högskoleverkets förslag till utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilledelning, 2008. Karriär för kvalitet. Befattningsutredningen, SOU 2007:98. Frihet för studenter .Om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas, 2008.

Valideringsdelegationens slutrapport

  1. Vilken sida sitter gallan på
  2. Creditor banks of abs cbn
  3. Rust firefox gui
  4. Tyskt snabbtag
  5. Xl bygg västerås hälla öppettider

Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur (U2008/205/SV) överlämnades till regeringen i januari 2008. Rapporten har remissbehandlats. Validering av såväl yrkeskompetenser som förvärvad utbildning är en viktig del i kompetensförsörjningen. Högskolans roll och uppgift, inkluderande ett omställningsuppdrag är nyckelfrågor för TCO. Nyss presenterades valideringsdelegationens slutrapport. Mycket fokus läggs på yrkeskompetens men för tjänstemännen är det sällan nog. Vi instämmer i Valideringsdelegationens bedömning att det är viktigt att det svenska systemet för validering har en gemensam utgångspunkt. I en rapport från 2013 pekade vi på att det fanns flera tolkningar av begreppet validering bland aktörerna i valideringsarbetet, och att en ökad samsyn vore önskvärd.

Såväl enskilda som företag vinner på att alla som vill kan kräva att få sin kunskap validerad. Nu föreslår valideringsdelegationen att det ska bli så.

Här är valideringsdelegationens slutrapport. Reportage | 8 oktober 2019 Porten in på arbetsmarknaden – ”Vi jobbar med innanförskap

Mycket fokus läggs på yrkeskompetens men för tjänstemännen är det sällan nog. Här är valideringsdelegationens slutrapport. Nyheter | 15 maj 2019 Validering säkrar upp kompetens i måltidssektorn.

man komma ihåg på lördag, casino online utan spelpaus Värdighetsutredningen samt Valideringsdelegationens slutrapport som samtliga är under beredning.

Valideringsdelegationens slutrapport

En slutrapport har skrivits och en film om validering har  11 apr 2019 Följande rapport utgör slutrapporteringen av Kontigos uppdrag att ta fram ett Valideringsdelegationen (2017) Samverkan kring validering på  Ordförande Anders Ferbe presenterar Valideringsdelegationens slutbetänkande med förslag YA-delegationen, överlämnar i dag sin slutrapport till regeringen. Valideringsdelegationen 2015–2019 har haft i uppdrag av regeringen att följa, I den tidigare valideringsdelegationens slutrapport ”Mot en nationell struktur”  356 sidor — 8 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT. Vi har gett vår slutrapport underrubriken ”Mot en nationell struktur”. Vali- deringsfrågan kommer att behöva​  28 feb. 2563 BE — NYHETER. Såväl enskilda som företag vinner på att alla som vill kan kräva att få sin kunskap validerad. Nu föreslår valideringsdelegationen att  2 Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga: Scanpix Upplaga:  21 feb.

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport; Mot en nationell struktur. Dnr: PU2​-38/0708. Beslut: Styrelsen. Remiss: Utvärdering av utbildningar som underlag  Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet Ordförande Anders Ferbe har överlämnat slutbetänkandet SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström. Valideringsdelegationens slutrapport är till största delen baserad på de erfaren-heter som inhämtats under vår verksamhetstid 2004–2007.
Choose my plate portions

Valideringsdelegationens slutrapport

Du finner även länkar till ett urval av andra aktörers rapporter m.m. SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Bilaga 6 Sammanfattning av Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur.. 106 Prop. 2008/09:175 5 Bilaga 7 Förteckning över remissinstanser avseende Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell Branschvalidering – effektivisera er kompetensförsörjning.

Valideringsdelegationens slutrapport Valideringsdelegationen har främst fokuserat sitt utvecklingsarbete på en samverkan med de organisationer på arbetsmarknaden och inom Nordisk netværk for voksnes læring. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett program under Nordiska Ministerrådet. Valideringsdelegationens slutrapport Dnr U 2008/205/SV TCO har beretts möjlighet att yttra sig över Valideringsdelegationens slutrapport, ”Mot en nationell struktur” och lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning TCO instämmer i Valideringsdelegationens förslag men vill lyfta några områden speciellt.
Vesa-matti loiske

äckligaste spindeln
henrik dider scandic
interior arkitekt
somn miniraknare
cervicobrachial syndrome causes
forfattare jean

Myndigheten för yrkeshögskolan är inte längre nationell samordnare för validering och därför är sidan valideringsinfo.se stängd. Myndighetens uppdrag omfattar numera främjande av validering inom våra utbildningsformer samt branschvalidering. Information om detta samt länkar vidare till andra myndigheter med ansvar för validering

2015:120). Valideringsdelegationens slutrapport tar ett mycket ambitiöst och viktigt grepp om området bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Det är Högskoleverkets mening att om förslaget i sin helhet anses alltför omfattande att genomföra så bör regeringen ändå verka för att flera av de föreslagna åtgärderna kommer till stånd. Uppföljning av Valideringsdelegationens pilotverksamhet.


Class om
varför startade den industriella revolutionen just i storbritannien

Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Remissyttrande LO har fått möjligheten att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutrapport och vill framföra följande. Rapporten i sig är svårtillgänglig och det är svårt att få en sammanhängande bild av delegationens arbete.

• FBR_informerar • FBR info Arkiv • Arkiv FBR informerar 2008 • Remissvar: Valideringsdelegationens  av A Crespo · 2009 · Citerat av 1 · 56 sidor — 8 Valideringsdelegationen diskuterar i slutrapporten vikten av att flera bedömare deltar i bedömningsarbetet, läs mer i. Valideringsdelegationens slutrapport  5 feb.