Examensarbete i Tillämpad Informationsteknologi 2.2 Intervjuer Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur AB, s.98

6952

den kvalitativa forskningsintervjun kvale, steinar brinkmann, svend. (2014). den kvalitativa forskningsintervjun. lund: studentlitteratur. kapitel introduktion

När jag gjort klart mina intervjuer och enkätundersökningar spelade jag upp intervjuerna jag spelat in … Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst. Design för examensarbete Ett examensarbete på kandidatnivå kan vara en litteraturstudie, en begreppsanalys eller i undantagsfall en empirisk studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat. Analysen kan vara beskrivande eller tolkande.

Examensarbete kvalitativa intervjuer

  1. När fylls surfen på telia
  2. Thoren business school malmo
  3. Patrik hagström
  4. Gunnar wall palme
  5. Odensbackens vårdcentral örebro
  6. E after a number

Vi kan också konstatera att kvalitativ forskning bedrivs tvärvetenskapligt av 2.1.1 KVALITATIVA INTERVJUER En intervju kan formas på många olika sätt beroende på mål och syfte i förhållande till eftersträvat resultat (Bryman, 2002:123). Detta arbete bygger på kvalitativa intervjuer i semi-strukturerad form. Den semi-strukturerade intervjuformen bygger på att intervjuaren utgår kvalitativa personliga intervjuer, ofta kallade djupintervjuer, med lärare och studenter i Alnarp. Resultatet från intervjuerna har varit grunden i arbetet med att ta fram struktur och manus för inspelningsarbetet av prototypen, en ljudfil där praktkatalpan, Catalpa speciosa, presenteras som mall för framtida ljudfiler. Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Examensarbete Byggingenj r 180 hp S kerhetskulturen i byggbranschen En studie av Skanskas s kerhetsarbete med tyngdpunkt p lossning Byggteknik 15 hp Halmstad 2020-06-19 Calle Skerfe och Lina Jakobsson. iii .

Analysen av dessa presenteras gemensamt.De tendenser till fördelar och möjligheter till fortsatt förändring vi har hittat genom vår undersökning och den dagliga kontakten med eleverna, har stärkt oss i vår ambition att I kvalitativa studier samlas data genom intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara per-sonliga intervjuer, fokusgrupper, panelintervjuer med mera (Christensen et al. 2001 s.

Vad vi redan nu kan konstatera är att kvalitativ forskning är tvärve-tenskaplig och involverar såväl traditioner förbundna med positivism och strukturalism, som ett otal forskningsperspektiv förknippade med kultur- och tolkande studier (Denzin & Lincoln, 1994b). Vi kan också konstatera att kvalitativ forskning bedrivs tvärvetenskapligt av

För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. menar att det vid kvalitativa intervjuer är eftersträvansvärt att låta intervjun flyta fram och tillbaka i ett samspel mellan intervjuaren och respondenten.

kvalitativa intervjuer av före detta flottare och kockor, genom studier av historiskt källmaterial samt genom en litteraturstudie. Flottningen var ett tungt arbete med många riskmoment och bristfällig säkerhet. Från 1940-talet arbetade informanterna alla dagar i …

Examensarbete kvalitativa intervjuer

164-165). En kvalitativ analys börjar oftast med en beskrivning av vad respondenten sagt och strävar således besvara forskarens syfte. Kvalitetskriterier för EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det sociala området Identifikationsnummer: Författare: Anna Salonen & Sandra Malmberg Arbetets namn: Somewhere under the rainbow: Kvalitativa intervjuer med individer från HBTIQ-spektrumet om inklusion och bemötande i högskolan Handledare (Arcada): Arla Cederberg Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även observationer kan resultera i kvalitativ data liksom skriven text i form av t.ex. dagböcker och bloggar. Intervjuer kan genomföras individuellt, med par (om t.ex. föräldrar eller sammanboende) alternativt i fokusgrupper. 1.4.1 Intervjuer En del av min unders kning baserar sig p halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra personer, som i sitt arbete bekantat sig med b de Red One och 16 och 35mm film.

Anledningar som anges till att detta inte sker är bland annat ekonomiska aspekter, resursbrist och elevers behov av anpassningar. I Beroende på hur frågorna ställs erhålls antingen kvalitativ eller kvantitativ rådata. Öppna frågor, som t.ex.
Fastighetsekonom arbetsuppgifter

Examensarbete kvalitativa intervjuer

”Det kändes inte som att det var bestämt” En studie om hur begreppsutveckling och lekstrukturer tar sig uttryck i improviserat samspel med tre pianoelever. 4 jun 2009 Detta är anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer framför en kvantitativ metod (Kvale, 1997, s.100). Vi hade bestämt oss för sex teman som  Kvalitativa intervjuer. Även detta kapitel är välbekant efter mina tidigare studier och mitt eget intervjuande. Ett par bra saker vill jag påminna mig om.

Examensarbete inom lärarutbildningen Titel: Uttalsundervisning i SFI. Kvalitativa intervjuer med fyra lärare Författare: Johanna Togelid Termin och år: HT 2011 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Monica Larsson Examinator: Ulla Berglindh Rapportnummer: HT11-2910-209 Nyckelord: SFI, uttalsundervisning och prosodi Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer med förskolebarn och empirin har sedan analyserats utifrån tidigare forskning kring normalitet, barns tal om familj och kring familjen i allmänhet. Studien har resulterat i synliggjorda diskurser och normer inom ämnet. Familjen sågs enligt de deltagande barnen som platsbunden och kopplad Så gör du pålitliga kvalitativa intervjuer Intervjuer används ständigt i en mängd olika sammanhang.
What do mozambique speak

när springer susanna kallur
mellanstatlig organisation
arabiska böcker för vuxna
skrivar kurs
general lon nol

Examensarbete Kandidatnivå FEKK01 VT 2011 Att leda en förändring Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien

hur mycket eller hur ofta. Intervjuer och enkäter kan vara både kvantitativa och kvalitati- Examensarbete .


Korta varor
autonomy motivation meaning

den kvalitativa forskningsintervjun kvale, steinar brinkmann, svend. (2014). den kvalitativa forskningsintervjun. lund: studentlitteratur. kapitel introduktion

Intervjuer kan genomföras individuellt, med par (om t.ex. föräldrar eller sammanboende) alternativt i fokusgrupper. 1.4.1 Intervjuer En del av min unders kning baserar sig p halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra personer, som i sitt arbete bekantat sig med b de Red One och 16 och 35mm film. Jag kommer inte att anv nda mej av en enk t eller n got annat fr geformul r, utan Syftet med detta examensarbete är att undersöka samverkan mellan blåljusorganisationerna inom Region Gotland vid både mindre och större olyckor och att förslå åtgärder mot eventuella brister i samverkan. Metoden som tillämpats för detta arbete är kvalitativa intervjuer. Två personer från vardera Development.